Kategorie

Nářadí Nik - vybavení pro Vaši dílnu

Výrobci

Newsletter

Otáčející se reklama Otáčející se reklama

Dodací podmínky.

Cenové a platební podmínky.

1. Prodávající je povinen objednané zboží dodat kdykoli po převzetí objednávky, nejpozději však do šedesáti dnů od převzetí objednávky, nebo do termínu určeného prodávajícím, který byl prodávajícím akceptován, nebo jinak potvrzen. Převzetím objednávky se pro tyto účely rozumí den, kdy prodávající obdrží objednávku provedenou způsobem podle čl.II odst.1; dojde-li k písemnému,nebo elektronickému potvrzení objednávky prodávajícím, pak je dnem převzetí objednávky den, kdy prodávající tímto způsobem objednávku potvrdí.

2. Kupující je povinen dodané zboží (dále též „dodávka“) převzít. Odmítnutí převzetí dodávky ze strany kupujícího je přípustné pouze v případě, kdy dodávka v rozporu s objednávkou obsahuje jiných druh zboží. Pokud dodávka obsahuje menší množství zboží oproti objednávce, považuje se za částečné splnění závazku prodávajícího a kupující je povinen ji převzít. Jiné odmítnutí dodávky je přípustné pouze v případě, kdy je dodávka v důsledku přepravy zjevně poškozena – viz čl.V.

3. Nepřevezme-li kupující objednané zboží osobně přímo v  provozovně prodávajícího, je prodávající oprávněn dodávku odeslat na adresu  uvedenou v objednávce (čl.II), nebo uvedenou v elektronické objednávce a to prostřednictvím dopravce, kterého sám určí, nebo na kterém se případně s kupujícím výslovně dohodnul.

4. Prodávající se zavazuje opatřit každou dodávku písemným dodacím listem, nebo fakturou, nebo jiným odpovídajícím průvodním dokladem, ve kterém je povinen uvést určení druhu zboží v dodávce, určení přesného množství zboží v dodávce, datum vystavení dodacího dokladu

5. Za den splnění objednávky (dodání zboží) se považuje:

a) den, kdy dojde k převzetí dodávky ze strany kupujícího při osobním odběru, nebo

b) den předání dodávky prvnímu dopravci k přepravě na místo určené v objednávce. Dodací místo uvedené v objednávce zboží má přitom přednost před ostatním ujednáním.

6. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu za splnění každé dílčí dodávky kupní cenu podle ceníku prodávajícího účinného ke dni převzetí objednávky (odst.1) kupujícího. Kupní cenou je cena, na které se kupující s prodávajícím výslovně dohodl a prodávající tuto cenu navíc potvrdil v akceptaci objednávky kupujícího. Není-li takováto dohoda o kupní ceně a je-li mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena dohoda o poskytování slev z oficiálních ceníků prodávajícího kupujícímu, je kupní cenou příslušného zboží aktuální ceníková cena snížená o tuto sjednanou slevu. Není-li tato dohoda o poskytování slev písemně uzavřena, je kupní cenou aktuální ceníková cena , popř. ceníková cena snížená o slevu podle rozhodnutí prodávajícího. Sjednanou kupní cenou je také cena, která je kupujícímu v systému elektronického obchodu pro příslušnou položku zboží nabízena (tj. zobrazena jako nákupní cena pro kupujícího) a kupující takovou položku zboží uvede v elektronické objednávce (tj. objedná prostřednictvím elektronického obchodu). Jsou-li v systému elektronického obchodu současně nabízeny, zobrazeny, nebo v libovolných dokladech vytištěny kupujícímu slevy z ceny výrobku, rozumí se tím vždy slevy z ceníkových cen výrobku a nákupní cena pro kupujícího je pak vždy vypočtena jako ceníková cena výrobku ponížena o tuto slevu. Vyjádření nákupní ceny v elektronickém obchodu, jako ceníkové ceny a příslušné slevy je rovnocenné (má stejnou platnost) jako vyjádření nákupní ceny částkou. Tyto ceny se mohou navzájem lišit o rozdíl vyplývající ze zaokrouhlení prodejní ceny na celé setiny příslušné měny ( tj. např. celé haléře Kč, celé centy Eura a pod), přičemž vyjádření takto zaokrouhlenou cenou má přednost v použití ve faktuře. Je-li předmětem objednávky kupujícího zboží, které není součástí oficiálních ceníků prodávajícího, je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží, na které se s prodávajícím prokazatelně dohodne. Důkazní břemeno dohodnuté ceny je vždy na straně kupujícího. Nedosáhnou-li v takovém případě smluvní strany dohody o výši kupní ceny zboží neuvedeného v oficiálním ceníku, k realizaci dodávky takového zboží nedojde, aniž by tím byla dotčena platnost rámcové kupní smlouvy (a obchodních podmínek).Aktuální ceník je vždy k dispozici na webových stránkách prodávajícího. Není-li ujednáno jinak, jsou v kupní ceně zahrnuty náklady spojené s dopravou zboží na místo určené kupujícím v objednávce. Prodávající je oprávněn kupujícímu vyúčtovat přiměřené přepravní náklady buď samostatně, popř. společně s kupní cenou za dodané zboží.

7. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu podle odst.6 ve lhůtě, kterou je prodávající oprávněn určit na faktuře. Prodávající je povinen vyúčtovat kupní cenu formou vystavení daňového dokladu nejdříve v den splnění objednávky (odst.5). Pro splnění této povinnosti prodávajícího postačuje, aby fakturu kupujícímu zobrazil v systému elektronického obchodu. Není přitom podmínkou, aby příslušná objednávka byla učiněna stejným, tj. elektronickým způsobem. Tato možnost platí pro všechny objednávky kupujícího učiněné libovolným způsobem a příslušné faktury prodávajícího. Faktury zobrazené v elektronickém obchodu , nebo jeho prostřednictvím vytištěné jsou platné i bez podpisu a razítka prodávajícího. Pokud bude kupující v prodlení s úhradou kupní ceny dodávky, je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího kromě dlužné částky také úroky z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení a smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny dodávky, které se prodlení týká. Tím není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody.

8. Prodávající si vyhrazuje právo poskytnout kupujícímu také individuální slevy z kupní ceny.

9. Kupující je povinen uhradit své závazky vůči prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet prodávajícího určený na faktuře, případně platbou při převzetí zboží hotově.

IV. Vlastnické právo. Nebezpečí škody na zboží.

1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem splnění objednávky (čl.III odst.5).

2. Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na kupujícího teprve úplným zaplacením jeho kupní ceny (včetně příslušenství).

3.Kupující se zavazuje respektovat, že prodávající je výlučným vlastníkem dodaného zboží až do dne, kdy kupující v plném rozsahu uhradí kupní cenu dodaného zboží (včetně příslušenství). Pokud kupující tento svůj závazek jakkoli poruší (zejména převodem vlastnického práva k nezaplacenému zboží na třetí osobu, popř. předáním nezaplaceného zboží do užívání třetí osobě, resp. spotřebováním dodaného zboží apod.), je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího smluvní pokutu ve výši 100% z celkové kupní ceny dodávky, jíž se takové porušení povinnosti týká.

y.


Košík  

Nákupní košík je prázdny

0 CZK Doručení
0 CZK DPH
0 CZK K úhradě

Ceny jsou s DPH

Košík Objednávka

Otáčející se reklama Otáčející se reklama

Nové produkty

» Momentálně nejsou žádné nové produkty

Napište nám

Naše zákaznícka linka je k dispozici od 9:00 do 17:00

Telefon:602 250 077

Kontakt na naši zákaznickou linku